Ryoji

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Ryoji)

RYO-01

Ryoji

15-18 cm.

18 Kg.

50 pcs