Omosako

KoiBito Stock

Tosai Shiro Utsuri

Tosai Shiro Utsuri (Omosako)

OMO-01

Omosako

12-15 cm.

18 Kg.

60 pcs

Better Quality Shiro/Utsuri

Better Quality Shiro/Utsuri (Omosako)

OMO-02

Omosako

14-16 cm.

18 Kg.

50 pcs

Tosai Kujaku

Tosai Kujaku (Omosako)

OMO-03

Omosako

14-16 cm.

18 Kg.

50 pcs

Nisai Shiro-Utsuri

Uitverkocht
Nisai Shiro-Utsuri (Omosako)

OMO-SP01

Omosako

45-50 cm.

30 Kg.

4 pcs

Nisai Shiro-Utsuri

Uitverkocht
Nisai Shiro-Utsuri (Omosako)

OMO-SP02

Omosako

45-50 cm.

30 Kg.

4 pcs

Nisai Kujaku, Gin Matsuba, Showa

Uitverkocht
Nisai Kujaku, Gin Matsuba, Showa (Omosako)

OMO-SP03

Omosako

50-55 cm.

30 Kg.

3 pcs