NND

KoiBito Stock

Small Nisai Shiro Utsuri

Small Nisai Shiro Utsuri (NND)

MIX001

NND

28-32 cm.

28 Kg.

14 pcs