Hoshikin

KoiBito Stock

Tosai Kohaku

Tosai Kohaku (Hoshikin)

HOSH-01

Hoshikin

15-18 cm.

20 Kg.

60 pcs

Tosai Showa

Tosai Showa (Hoshikin)

HOSH-02

Hoshikin

15-18 cm.

20 Kg.

60 pcs

Tosai Kohaku

Tosai Kohaku (Hoshikin)

HOSH-03

Hoshikin

19-13 cm.

20 Kg.

40 pcs

Tosai Showa

Tosai Showa (Hoshikin)

HOSH-04

Hoshikin

19-13 cm.

20 Kg.

40 pcs

Tosai Karashigoi

Tosai Karashigoi (Hoshikin)

HOSH-05

Hoshikin

13-16 cm.

20 Kg.

80 pcs